Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Elementály

 

Tému ohľadom elementálov nemôžeme vynechať. Je ťažko povedať, či by sme si mohli spomenúť čo i len na jedinú Daskalovu Stoa lekciu, v ktorej by sa prinajmenšom nezmienil na tému elementálov. Daskalos považoval štúdium našich elementálov za jednu z najdôležitejších úloh a to nielen u svojich žiakov, ale u všetkých ľudských bytostí.

 

Každá myšlienka, emócia a túžba vytvára a vysiela elementály - tiež nazývane myšlienkovými formami - ktoré pokračujú vo svojej vlastnej existencii. Vytvárame a živýme dva typy elementálov. Keď prevládajú v našich myšlienkach negatívne emócie, vytvárame emocionálne myšlienkové - formy alebo túžobné - myšlienky. Keď naše myšlienky, túžby a emócie sú konfrontované rozumnými dôvodmi a láskou, vytvárame zdôvodnené myšlienkové formy alebo myšlienky - našich túžob. Žiadny elementál nemôže byť zničený, môže byť iba zbavený svojej energie (kedy už nie je viac živený éterickou vitalitou.) Elementály určitého druhu zvyknú formovať mocné skupiny elementálov. Ak človek alebo skupina ľudí vibrujú na tej istej frekvencii, budú priťahovať podobnú skupinu elementálov. Archanjeli tiež vytvárajú elementály (a to prírodných bytostných a anjelov), ktoré slúžia napĺňaniu Božieho plánu.

 

Bádatelia pravdy rozumejú triadickej povahe svojho podvedomia. Prvá komora je skladiskom životadárnej éterickej vitality. Druhá komora podvedomia obsahuje všetky elementály budujúce osobnosť entity. Tretia a najvzácnejšia komora je tá, patriaca pod doménu Loga a  Ducha Svätého.

 

Správnymi cvičeniami môžeme projektovať a usmerňovať éterickú vitalitu z éterických dvojníkov našich tiel a posielať ju na dlhé vzdialenosti a vykonávať tak takzvané zázraky. Aby sme to dokázali, musíme sa chopiť Mysle - látky éterickej vitality, dať jej formu a projektovať ju do mentálneho obrazu, von z oboch ako hrubohmotného fyzického tela, tak aj éterického dvojníka.

 

Toto sa deje vedome, keď tvoríme to, čo nazývame "myšlienky - našich túžob", a nevedome, keď vytvárame "túžobné - myšlienky". Ježiš tento druhý typ nazýval "hluchými a poškodenými duchmi" (Marek 9:25). Tieto dva typy myšlienkových foriem nazývame "elementálmi", pretože obidva sú žijúcimi formami.

 

Éterická vitalita je "Chlieb", ktorý k nám prichádza z Nebies. Je to i prostriedok, pomocou ktorého budujeme, keď sa to týka elementálov, svoju súčasnú osobnosť. Je to tiež nástroj k očisťovaniu charakteru, ktorý koniec koncom slúži k tomu, aby naša osobnosť splynula s naším Vnútorným Ja - s našou Dušou, ktorá si je vedomá sama seba.

 

Budeme sa teda zaujímať o spôsob využitia superlátky Mysle pri vytváraní psychonoetických obrazov. Tento druh obrazov vzniká tvarovaním Mysle do foriem, ktoré nazývame "elementály".

 

Môžeme povedať, že súčasné osobnosti sú akýmsi prostriedkom, prostredníctvom, ktorého väčšina z nás zažíva a chápe svety. Súčasná osobnosť je v zásade kombináciou rozličných elementálov, vytvorených podvedome, seba–uvedomene alebo super-vedome. Akonáhle sú elementály vytvorené a projektované, získavajú svoju vlastnú fyzickú existenciu. Pri oveľa bližšom štúdiu sa naučíme, že každý jeden elementál má svoj psychický ako aj noetický náprotivok, ktorý dedí zámery svojho tvorcu.

 

Život, ako ho poznáme v hrubej hmote je taký, ako ho my sami tvarujeme prostred-níctvom superlátky Mysle v spojitosti so spoločenským a globálnym prostredím, ktoré bolo vytvorené okolo nás dávno predtým. Týmto spôsobom vytvárame rozličné podmienky u seba, ako aj okolo seba, ktoré nás môžu priblížiť k životu podobnému raju alebo peklu, alebo niečomu medzitým, čo je katolíkmi nazývané očistec. Každý žijeme v svojej ulite, viac či menej priepustnej, podľa nášho vlastného dizajnu.

 

Práve tak, ako naše hrubohmotné telo pozostáva z mnohých buniek, ktoré sú zorganizované do jedného pracovného celku, tak isto sa aj naša osobnosť skladá zo siete vzájomne závislých psychonoetických obrazcov. Bunkami našej osobnosti, ako by sme ich mohli nazývať, sú presne tak, jeden za druhým vytvárané elementály, ktoré vytvárame a projektujeme ako výsledok našich túžob, slabostí, sily, alebo cností.

 

S každou myšlienkou, každým pohľadom, predstavou, rozptýlením alebo pocitom vytvárame elementály. Dokonca aj keď spíme, vysielame elementály, ktoré ovplyvňujú ako nás, tak aj tých okolo nás.

 

Elementály sú vysielané intenzitou, ktorá korešponduje sile túžby, ktorá ich vytvorila. Keď dosiahli svoj cieľ a poslúžili účelu, pre ktorý boli vytvorené, vrátia sa k svojmu tvorcovi, aby sa projektovali opäť, ale s oveľa väčšou silou. Táto procedúra sa opakuje mnohokrát, vytvárajúc vo vnútri našich osobností, na jednej strane hrozné prostredie temnoty, ak elementály sú nižšieho rádu alebo silnú atmosféru lásky, ak sú tvorené dobré myšlienkové túžby.

 

Rovnako ako môžeme otráviť svoje hrubohmotné telo konzumáciou škodlivej stravy alebo ho prečistiť lepším spôsobom starostlivosti, práve tak zamorujeme jedom alebo čistíme naše osobnosti. Toto je cesta evolúcie ľudského charakteru.

 

Ale čo je charakter a aký je jeho vzťah k našej osobnosti? Povedali sme si, že naše hrubohmotné telo je niečo, čo je neustále podlieha zmenám. Určitá látka do neho vchádza a iná naopak odchádza. Ortodoxní vedci vravia, že každých sedem rokov sa v našom tele menia všetky bunky. Máme teda príležitosť formovať svoje telá a zdravie v tomto neustálom procese obnovy.

 

To isté sa deje s našou osobnosťou. Určitá substancia prichádza a iná sa vytráca. S tvorením a pretváraním elementálov budujeme a pretvárame svoju osobnosť. Takto tiež tvoríme zdravie alebo choroby, spokojnosť alebo nespokojnosť, zasievame mier, alebo nepokoj.

 

U väčšiny z nás vytváranie našej osobnosti prebieha na podvedomej úrovni, keďže nechávame naše túžby a emócie, aby diktovali charakter našej osobnosti. Pokúsme sa rozoznať dar, ktorý máme v rukách, tvoriť a formovať svätú superlátku Myseľ k vytváraniu raja a pekla. Spôsobom, ktorý je blízky Archanjelom, nám bola daná autorita a zodpovednosť formovať naše myšlienky do foriem. Oni formujú nebesá vonku a my nebesá vo vnútri.

 

Môžeme identifikovať rozličné typy elementálov. Niektoré vyvierajú z vnútra osobnosti, iné sú vytvorené pod vplyvom vonkajšieho prostredia. Taktiež vytvárame elementály našimi túžobnými-emóciami a myšlienkovými-emóciami; alebo naša osobnosť vibruje na spoločnej frekvencii určitej skupiny elementálov, a tak priťahuje podobný druh elementálov. V súčasnosti tu máme takzvané "skupiny elementálov", ktoré boli kultivované po celé stáročia zachovávaním spoločnej viery a činnosťou. Vzhľadom k účelu, pre ktorý boli vytvorené, môžu byť ako láskavé, tak aj zákerné. Naša osobnosť, či už slabá a od prírody chorá alebo silná a vášnivá, aktivuje túto skupinu elementálov. Len čo sa aktivujú, priľnú k hosťovskej osobnosti, poznačiac tak jej emócie, myšlienky a reakcie.

 

V prípade, že je takáto skupina elementálov obzvlášť agresívna, môže získať kontrolu nad našou energiou v našich energetických centrách prostredníctvom fenoménu podobnému posadnutiu. Naopak, v prípade, že tieto elementály sú vľúdne a láskavé, môžeme prežiť okamihy obrovskej inšpirácie alebo dokonca extázy.

 

Väčšina elementálov, ktorými sme obklopení sú veľmi inteligentné a neodbytné. Tieto môžu prinútiť našu osobnosť, aby reagovala určitým spôsobom, vytvoriac tak podmienky, v ktorých by sa elementály cítili spokojne a revitalizované. Ak sme naplnení elementálmi hrabivosti, závisti a nenávisti, tieto elementály budú diktovať reakcie a správanie našej osobnosti, čo povedie k ešte väčším rozporom a hádkam, nehovoriac o pekelnej vnútornej nespokojnosti. Ak sme schopní súcitu a máme pokojamilovnú povahu, naše elementály nás nasmerujú k situáciám, kde môžeme byť nápomocní k službe.

 

Preto, i napriek faktu, že nemáme vždy plnú kontrolu nad svojím fyzickým telom, v prípade našej osobnosti, je zodpovednosť výnimočne v našej právomoci.

 

Ak sme vybudovali slabú osobnosť, nevyhnutne vytvárame tak centrá príťažlivosti, ktoré k nám priťahujú korešpondujúce elementály, ktoré vytvorili iní alebo práve vytvárajú v našom okolí a ktoré sa hromadia v psychonoetickej atmosfére. Ale i v takomto prípade, sme to my, kto máme zodpovednosť, lebo priťahujeme iba tie vibrácie, ktoré rezonujú s nami samými. Nemôžeme teda obviňovať iných ľudí alebo podmienky prevládajúce okolo nás, lebo prijatie a prispôsobenie sa týmto elementálom, je čisto naša voľba a zodpovednosť.

 

Všade okolo nás žijú ľudia, ktorí žijú v ignorancii a temnote, práve tak ako takí, ktorí rozumne využívajú svoju Myseľ. Takže potom v našom spoločnom psychonoetickom prostredí sú práve tak dobré ako aj zlé elementály. Sú tam aj anjeli - a tiež démoni! Je na nás, aby sme vytvorili magnetické pole, ktoré nás k prvým pritiahne a druhých odpudí. Žiadny démon nemôže trápiť človeka, ak s ním jedinec sám nevibruje na tej istej frekvencii.

 

Na druhej strane, inej osobe, ktorá sa cíti obzvlášť vinná, môže byť dočasne poskytnutá pomoc anjelskou bytosťou alebo prostredníctvom meditácie iných ľudí, ktorí sa za ňu modlia alebo tiež prostredníctvom prejavu Božieho Milosrdenstva. Modlitba je proces tvarovania a vysielania elementálov lásky.

 

Takáto pomoc, je predsalen relatívna, pretože ak táto osoba nie je psychonoeticky vyspelá, prínos takejto podpory bude dočasný. Aby sa jej skutočne pomohlo, takáto osoba musí využiť podpornú intervenciu ako počiatok k zmene vedúcej k správnemu mysleniu a rozvoju.

 

Nedávajme vinu nášmu okoliu. Máme rôzne elementály okolo nás. Sú okolo nás elementály, napríklad tých, ktorých nazývame alkoholikmi, mnohí z nich sa nám snažia prezentovať ako obete spoločnosti. Takíto ľudia sú plne zodpovední za ich poľutovaniahodnú situáciu, keďže vytvorili alebo k sebe pritiahli veľmi silné elementály. Je potrebná veľmi silná vôľa k tomu, aby boli odenergetizované. A predsa tento druh elementálov obklopuje nás všetkých.

 

V súčasnosti prevláda všeobecné nepochopenie v modernej psychológii. Mnoho psychoterapeutov verí, že preto, aby pacientovi pomohli k uzdraveniu, je nutné oživiť určité emócie a udalosti, prevetrajúc tak spomienky a frustrácie, ktoré morili túto osobnosť. V tomto procese "kedy necháme vyfučať paru" dosť často elementály, ktoré obklopujú danú situáciu spomienok, namiesto toho, aby zoslabli, sú v skutočnosti revitalizované pozornosťou, ktorú sme im opäť venovali. Táto metóda brzdí - až na pár výnimiek - uzdravenie pacienta a pridáva iba problémom viac energie.

 

Elementály nemôžeme zničiť. Ak raz bol elementál vytvorený, bude pokračovať vo svojej existencii v aktívnom stave - keď má dostatok éterickej vitality od osobnosti alebo v latentnom stave - ak mu bola odobraná podpora myšlienok, odložený a čakajúci v Kozmickom vedomí. Elementály majú v našich osobnostiach ako kvalitatívne tak aj kvantitatívne zastúpenie, v snahe zbaviť sami seba určitých elementálov, musíme byť pripravení nahradiť škodlivé elementály inými, ktoré budú pre nás užitočnejšie. Ak sa zbavíme jedného elementálu, zostáva vákuum, ktoré môže byť vyplnené novým elementálom akejkoľvek povahy. Je teda podstatné preto, aby sme takéto medzery vyplnili elementálmi, ktoré poslúžia konštruktívnym účelom vo vnútri našej osobnosti.

 

Poznáme dôvod, prečo je ťažké sa pre osobnosti veľmi zmeniť, v krátkom časovom horizonte, keďže osobnosť je zložená z relatívne rovnomernej a na sebe závislej siete elementálov. A tak náhle odstránenie ako veľkých elementálov alebo skupiny elementálov podobného druhu, môže vážne destabilizovať jedinca, čo v skutku môže viesť aj k šialenstvu. Práca na odenergetizovaní elementálov musí byť pomalá a plynulá, sprevádzaná s veľkým odhodlaním.

 

Elementály nikdy nemôžu byť porazené v priamom boji. Veríme, že na to, aby sme sa dostali za reťaze minulosti, je najlepšie rozoznať zdroj použitím zdravého rozumu, a potom pracovať na ich zámene a pretváraní. Je treba nechať deje minulosti za sebou a neľpieť na nich. Ak necháme odísť minulosť - to, čo je za nami, a vlastne to, čo sa už nedá zmeniť - odenergetizujeme tak elementály, ktoré nás ťažia tým, že im odoprieme život dávajúcu krv. A takto potom môžeme žiť nerušene v prítomnosti. Dovoľme, aby dnes patril dnešku a neťahajme späť včerajšok a už vôbec netlačme zajtrajšok.

 

 

späť na vrch Späť na vrch