Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

Hlas

30 Júl, 2002

V našich životoch môžeme pozorovať mnoho hlasov, ktoré sa snažia upútať našu pozornosť. Z vonkajšieho prostredia k nám doliehajú hlasy našej kultúry s najnovšími novinkami, prieskumy trhu a sociálne vyhlásenia. A potom sú tu aj iné hlasy - hlasy našich rodín, priateľov a spolupracovníkov. Naše emócie, túžby a návykové myšlienky, to všetko nás bombarduje súčasne. Toto všetko sa deje nepretržite každý deň počas nášho života. Podľa úrovne svojej osobnosti, prežívame a sme úspešní iba vtedy, ak týmto hlasom selektívne načúvame alebo ich ignorujeme.

Súbežne s prúdom týchto hlasov, ktoré neustále zaplavujú naše vedomie, existuje v našom vnútri ešte iný hlas. A predsa si tento hlas všimneme iba zriedka. Je to práve ten pravdivý hlas, ktorý nás nikdy nepomýli, nikdy nás neopustí, respektíve nikdy neprestane prejavovať svoju dokonalú lásku k nám. Tento hlas nás sprevádza od momentu nášho vtelenia, cez všetky naše inkarnácie a bude nás sprevádzať až do Teózy (Absolútnej Jednoty s Bohom).

Tento hlas je všeobecne známy ako náš Anjel Strážny. Náš Anjel Strážny je z Archanjelského radu veľmi blízkeho človeku. Jeden z nespočetného množstva Archanjelov sa skrze svoju veľkú lásku spojí s Duchom - Dušou každého z nás, aby nás sprevádzal a viedol. Nikdy nie sme sami a žiadny človek nikdy nezostáva nemilovaný. Strážny Anjel sa s nami spája v stave úplnej Jednoty a predsa nikdy nestráca svoju vlastnú Archanjelskú podstatu. Je pre nás perfektným sprievodcom a bezchybným učiteľom. Často sa nám stáva, že hľadáme pozemských učiteľov, guruov a majstrov, aby nám pomohli prebudiť sa skutočnosti a ukázali nám, čo už sme. Po celý ten čas, náš vždy prítomný Anjel Strážny stojí pri nás pripravený, aby nám práve týmto spôsobom slúžil za pomoci svojej Supervedomej kapacity. Mnohí ľudia kontemplovali a priali si, aby boli v blízkosti múdreho majstra, ktorý by im pomohol v čase, keď museli čeliť svojím životným výzvam. Žiaden pozemský učiteľ vám nemôže byť bližšie alebo lepšie poradiť, čo potrebujete, tak ako váš Anjel Strážny.

Náš Anjel Strážny je v neustálom spojení s nami. Jeho práca pri našom postupnom rozvoji /evolúcii/ je nesmierne dôležitá. Jeho hlas nie je zmätený, protirečivý alebo komplikovaný, nevyjadruje mentálne konštrukcie, názory a predstavy. Jeho hlas prejavuje jazyk Archanjelov, jazyk skutočnej Lásky. Spočiatku sa tento hlas v porovnaní s inými hlasmi, ktoré sa snažia upútať našu pozornosť môže javiť, ako slabý alebo nevýrazný. V skutočnosti však tento hlas nie je nevýrazný a ani slabý. Javí sa slabým iba vedomiu našej osobnosti a tento fakt je priamo ovplyvnený mierou našej ochoty mu načúvať.

Zatiaľ, čo Anjel Strážny dozerá na nás a stará sa o našu osobnosť, Archanjeli živlov sa zas starajú o naše telá. Siedmi Archanjeli živlov pracujú spolu na rozličných úlohách. Používajú Vitalitu Mysle, ako i rôzne živly pri vytváraní a udržiavaní našich tiel. Dôkaz ich starostlivosti môžeme vidieť pri liečení zranení a spájaní kostí. Ich prítomnosť môžete precítiť vo svojom tele ako teplo, zdravie a vitalitu. Dokonca ste schopní započuť ich hlasy ako tlkot svojho srdca a mimovoľný chod vášho dychu.

Poznanie o Anjelovi Strážnom a ostatných Archanjeloch, ktorí pracujú v našich telách nesmie zostať iba hypotetické. Je najlepšie, ak sa toto poznanie stane praktickým skrze našu osobnú skúsenosť. Či už individuálne, alebo kolektívne, nemôžeme dopustiť, aby rozvoj naše fyzickej úrovne predbiehal rozvoj nášho spirituálneho vedomia a chápania. Nie je to múdre a už vôbec to nezostává bez dôsledkov. Títo naši Duchovní bratia uvítajú naše kroky smerom k nim a naše vedomé sa zapojenie do ich veľkolepej práce.

Daskalos poodhalil množstvo informácií, ktoré ešte nikdy predtým neboli sprístupnené verejnosti a to hlavne tie, ohľadom Archanjelov. Ak už o nich hovoríme, je potrebné povedať, že Archanjeli pre Daskala neboli iba teoretickou abstrakciou, ale skutočnými bratmi, ktorých dobre poznal.

Raz pri jednom Stoa - sedení povedal: "Ak si preštudujete akékoľvek iné seriózne náboženstvo, uvidíte, že väčšina z nich sa zmieňuje o Archanjeloch a Anjeloch, ibaže o nich veľa nehovoria,  práve tak, ako o ich práci vo Stvorení. Možno, že mnohí iní majstri nemali odvahu poodhaliť tieto tajomstvá. Napriek tomu, nastal už čas, aby sa ľudia dozvedeli celú pravdu."

Daskalos na chvíľu prerušil svoju reč a potom láskavým hlasom povedal: "Ľudská bytosť pochádza z Archanjelského radu - Ako to viem? Či som si to prečítal v knihe? - Nie. Ale tým, že som sa s nimi kontaktoval a tým, že som ich priamo spoznal."

Daskalos sa opieral o opis Archanjelských radov, ktoré poskytli iné náboženstva ako Kresťanstvo, Judaizmus a Islam. Tiež uvádzal hinduistické, budhistické, aztécke a egyptské záznamy o týchto Božských emisároch.

"Anjeli prenikli do každého náboženstva, každou filozofiou, každým učením. V skutočnosti anjeli nemajú svoje vlastné náboženstvo, o ktorom by sme vedeli... ich existencia bola zaznamenaná každým náboženským systémom, ktorý na svete existoval..."

Sv. Tomáš Akvinský

"Arch" pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená predstavený alebo nadriadený, a tak slovo Archanjeli poukazuje na bytosti "nadriadené anjelom." V Kresťanstve a Judaizme sú štyrmi najviac známymi archanjelmi Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.

Je zaujímavé, že to nebol sám človek, kto dal Archanjelom ich mená. Ich mená sú samotným zvukom vibrácie, ktorú vytvárajú. Je to hlas Archanjelov. Hoci tieto vibrácie nie je možné zachytiť ľudským uchom, jasnopočujúci sú schopní ich počuť. Tieto vibrácie sú emanáciou (vyžarovaním, prúdením) Svetla, ktoré my prežívame ako farbu, zvuk a význam. Písmena starobylých jazykov sú symbolmi týchto zvukov. Každé meno Archanjela sa končí na EL, čo v starodávnych jazykoch, akými sú hebrejčina a egyptský jazyk, znamená Boh. Archanjel v starovekom Egypte sa vyslovoval ako Ra - Fa - El. V ich jazyku RA znamenalo Slnko, FA znamenalo vibráciu. A preto, Ra - Fa - El doslova znamená Slnečná - Vibrácia - Boha. Rafael je ten Archanjel, ktorého vibrácie nám dávajú energiu a moc - Éterickú Vitalitu.

Archanjeli sú Svätými Duchovnými Bytosťami, ktoré sa projektujú do vesmírov, ktoré budujú a riadia vesmíry bez toho, aby opustili stav Jednoty s Bohom. Archanjeli sú zo sfér Bytia, čo znamená, že sú vo Večnom Teraz. Obrátene, my ako Duchovné bytosti projektujeme sami seba zo sfér Bytia do svetov Existencie, aby sme sa inkarnovali. Vtelíme sa, vstúpime do sveta a zažívame čas. Ako ľudské bytosti, máme dočasný dojem oddelenia sa od Boha, kým Archanjeli toto neprežívajú. Po ukončení ľudskej inkarnácie, sa vraciame do Sfér Bytia obohatení poznaním získaným v našich inkarnáciách spôsobom, ktorému Archanjeli nemôžu rozumieť. Tým, že pochádzame z Archanjelského radu sme pre ostatných Archanjelov skutočnými bratmi.

Predstavte si dve deti, ktoré sú si navzájom súrodencami. Obidve vždy žili v miestnosti plnej svetla. A predsa, v týchto podmienkach nemôžu skutočne porozumieť tomu, čo vlastne svetlo je. Bez toho, aby prešli skúsenosťou temnoty, nemôžu plne pochopiť svetlo, v ktorom zotrvávajú. Teraz vezmite načas jedno z detí zo svetla a ukážte mu tmu noci. Potom toto dieťa svetlu porozumie oveľa lepšie ako jeho brat, ktorý tmu nikdy nevidel.

Niečo podobné sa deje u Archanjelov a človeka. Archanjeli nikdy neopustili Sféry Svetla, aby vstúpili do duality a prežili tmu. Nikdy sa necítili oddelení od Boha, ako sa cítia ľudia v svetoch Existencie. Ľudské bytosti majú po ich návrate do Svetelných Sfér Bytia zvláštnu výhodu - získavajú viac úplné chápanie, ako majú samotní Archanjeli. Paramhansa Yogananda sa k spomínanej výhode odvolával, keď povedal: "Ľudská forma je vyššia ako Anjelská forma. Človek je najvyššia bytosť v Stvorení."

Archanjeli sú, boli a budú našimi starostlivými spoločníkmi a radcami skrze všetky naše inkarnácie. Teší ich, ak s nimi spolupracujeme a držíme sa ich vedenia. Prichádza čas, aby sme im lepšie porozumeli a viac ich spoznali.

S láskou
Daniel Joseph

späť na vrch Späť na vrch

Daskalova meditácia zo Stoa Lekcie

Úplne sa uvoľnite.

Ak sa zmienim o našom srdci. Mám tým na mysli tú prepotrebnú vec v našej hrudi? Hovorím o fyzickom srdci? Je to práve to, čo mám na mysli? Srdce je iba orgán v hrubohmotnom tele slúžiace Duchu Svätému a Svätým Archanjelom, aby sa nám jeho prostredníctvom mohli prihovárať. Každý tlkot srdca je ich hlas lásky prihovárajúci sa k nám, o ich úsilí predĺžiť život nášho fyzického tela (ktoré však nie je naším skutočným Ja). Prostredníctvom fyzického srdca sme schopní zavnímať hlas Ducha Svätého a Svätých Archanjelov.

Pozrime sa na to z druhej strany. Naše fyzické srdce nie je naším skutočným srdcom. Srdcom, o ktorom tu rozprávam, pretože naše srdce sa nenachádza v hrubohmotnom tele. Nachádza sa v takzvanom noetickom a psychickom tele, ktoré hrubohmotné telo prestupujú. Naše fyzické srdce sa so srdcom, o ktorom tu hovorím a je srdcom našej osobnosti, iba stotožňuje. Áno, to je to srdce, o ktorom tu hovoríme, ktoré je energetickým centrom. Je to centrum našich emócií.

Vaše srdce je, ako ja zvyknem hovoriť vašou svätyňou, svätyňou najsvätejších. V jeho vnútri sa klaniate Bohu - Životu. Večnému Životu. Uvedomte si to. Toto srdce môže mať každý z Vás. Ale predtým musíte očistiť svoje fyzické telo. Oslobodiť ho od nepriateľstva, závisti, nežičlivosti a slabosti.

Keď sa na toto srdce sústreďujete, koncentrujte sa na svoje vnútorné JA. Tam je váš chrám. Nesmiete sa vyhýbať vstupu do svojho vnútra. Vždy, keď máte potrebu sa k Bohu priblížiť a prijať to, čomu ja hovorím Sebarealizácia a Život, tam v tomto srdci nájdete svoje vnútorne JA - Boha.

Teraz pomeditujte o tomto: "Kto som ako Životný princíp, ako vnútorné Ja, ktoré toto fyzické telo, v ktorom žije moje Ja udržuje pri živote? Som iba entitou udržujúcou toto fyzické telo nažive? Je to znalosť alebo múdrosť mojej osobnosti, ktorá udržuje fyzické telo v dobrom stave? Kto vytvoril orgány?"

Vážnym sústredením sa na tieto otázky spoznáte pravdu. Skontaktujete sa s inteligenciami nazývanými Archanjeli Živlov, ktoré pracujú vo vašich telách ako vaši otroci - milujúc vás. A čo im ponúkate vy? Nič. Čo vám ponúkajú oni? Všetko. Oni na nás čakajú. Milujú nás.

~ DASKALOS

späť na vrch Späť na vrch