Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

Éterická vitalita 1

31 Máj 2002


Otče náš, ktorý si na Nebesiach, Posväť sa meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v Nebi,tak i na Zemi. Amen

V našich predchádzajúcich lekciách, sme sa pokúsili o náčrt základného skeletu učenia Bádateľov Pravdy ohľadne povahy Skutočnosti, človeka a jeho miesta v tejto Skutočnosti. A hoci je to učenie, ktoré nám ponúka akúsi cestu v rámci tejto Skutočnosti, sú to práve Ezoterické cvičenia, ktoré uľahčujú posúvať sa po tejto ceste ďalej dopredu. Skutočná sila tohto učenia sa prejaví vtedy, ak tieto cvičenia uvedieme s láskou do praxe.

Pri vykonávaní týchto cvičení je potrebné nezanedbať fakt, že by nemali byť prevádzané podvedome - návykovo. Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby sme ich vykonávali vedome a venovali im celú našu pozornosťou, pričom je nutné sa vyhnúť akémukoľvek napätiu. Spočiatku pracujeme s cvičeniami tak, že si uvedomujeme to, čo robíme, a tak isto aj cieľ tejto práce. Neskôr odstupom času sa naučíme precvičovať v stave vedomia samého seba, čo znamená, že vieme, kto sme ako vnútorné Ja a čo vlastne robíme. Ak k celej tejto práci pridáme i stav vedomia samého seba (poznanie vnútorného Ja), skompletizujeme tak triádu Múdrosti, Lásky a Sily. Ale vráťme sa k tomu, čo presne precvičujeme v týchto cvičeniach a aký druh prostriedkov v týchto cvičeniach používame?

Akékoľvek cvičenie obsahuje v sebe tri komponenty. Prvým z nich je cvičiteľ (študent), druhým je samotné cvičenie a tretím je prostriedok (nástroj), ktorý cvičiteľ pri týchto cvičeniach používa.

Prostriedkom za pomoci, ktorého prevádzame Ezoterické cvičenia je Myseľ. O tomto fakte je treba dôkladne popremýšľať. Myseľ, to nie je náš hrubohmotný mozog. Mysľou nie sú ani naše myšlienky. V skutočnosti sme to my, ktorí zo substancie Mysle formujeme naše myšlienky (a emócie). Všetky svety Existencie a všetko, čo sa v nich nachádza je Myseľ, ktorá sa manifestuje v rôznych hodnotách vibrácii.

Noetické Vesmíry a ich éterické dvojičky sú Mysľou určitého špecifického rozsahu frekvencií. Psychické Vesmíry a ich éterické dvojičky sú Mysľou nižších vibračných frekvencií. Hrubohmotný Vesmír je Mysľou jej najnižšieho rozsahu vibrácii.

Aj výpovede mystikov hovoria o tom, že Hmota je Myseľ v pevnom stave. Prehovárajú k nám o tom, že sú to frekvencie vibrácii, ktoré spôsobujú zdanlivú pevnosť, tekutosť alebo plynnosť vecí okolo nás. Vedci zas konštatujú, že hmota je zväčša priestor a veľmi málo hmoty - asi 99% priestoru, 1% hmoty. Atóm pevnej hmoty sa skladá z nukleónu a elektrónov, ktoré v určitom intervale krúžia okolo neho presne tak ako naše planéty okolo slnka. (Je to náhoda, že atómy hmoty sa správajú ako solárne systémy v hrobohmotnom vesmíre?)

Aby sme tomu celému priradili nejaký význam, je treba pouvažovať nad týmto: Ak by sme porovnali jeden atóm pevnej hmoty k veľkej športovej aréne, potom by nukleón atómu zodpovedal zrnku prachu v centre športovej arény a elektróny atómu by sa dali prirovnať veľkosti muchy krúžiacej zvonka okolo arény. Len si skúste predstaviť všetok ten "prázdny" priestor v aréne. To isté platí u atómov pevnej hmoty. Všetka pevná hmota, tekutiny a plyny v hrobohmotnom vesmíre sú vytvárané atómami, ktorých 99% tvorí priestoru a asi 1% skutočnej hmoty. A tak to, čo my považujeme za tuhú pevnú hmotu, v skutočnosti nie je vôbec tuhé. To, čo nás obklopuje, sa nám javí ako pevné iba preto, že vibrácie našich tiel sú veľmi podobného vibračného rozsahu.

Pokiaľ žijeme vo svojich hrubohmotných telách, hrubohmotný vesmír sa nám javí ako niečo hmatateľné. Z tohto zorného uhla, sú pre nás psychické a noetické vesmíry niečím abstraktným a nehmatateľným. A predsa hmota, ktorá sa nám zdala nehmatateľná bude pre nás pevná počas exomatózy (grécke slovo pre vedomý stav mimo telového zážitku) alebo po smrti nášho hrubohmotného tela, keď zomrieme. Ak sme už napríklad oslobodení od fyzického tela a naše vedomie je sústredené v psychonoetickom tele; potom bude naša ruka schopná prechádzať cez pevné objekty hrubohmotného sveta, zatiaľ čo ostatná psychická substancia sa bude našej ruke javiť ako pevná. Je to preto, lebo psychické telo vibruje v podobnom vibračnom rozsahu ako samotná psychická substancia (látka). To isté platí aj pre noetické telo a noetickú substanciu, ktorá vytvára noetické svety.

Je majster, ktorý opustil svoje fyzické telo a ocitol sa vo svojom psychonoetickom tele, schopný pohybovať materiálnymi predmetmi? Áno, ak dokáže znížiť svoje vibrácie až k bodu zmaterializovania svojej ruky alebo celého tela. Je veľa, veľa záznamov o tom, kedy tak urobil Daskalos a iní majstri, aby tak pomohli ľuďom v časoch najväčšej núdze. Avšak, najpokročilejší majstri nepredvádzajú tento druh fenoménu iba s úmyslom urobiť na ľudí dojem.

Každé telo v každej existencii, od prvého momentu, až do posledného a toho najucelenejšieho, má ako vo svojom vnútri, tak aj okolo neho energetické pole, ktoré sa nazýva Éterickou Dvojičkou. Každý atóm, každý kúsok tela všetkého, čo žije má žiarivú Éterickú Dvojičku. Každý materiálny atóm každého žijúceho tela je vytváraný a udržiavaný v dokonalej forme (debnení) Éterickej Dvojičky. Rovnako tak aj naše psychické a noetické telá majú svoje neporušiteľné Éterické Dvojičky. Tak ako je naše telo vytvorené celkovým súčtom všetkých svojich atómov; podobne tak i éterická dvojička tela je utvorená všetkými svojimi éterickými atómami. To, čo jasnovidci nazývajú "Aurou" je v skutočnosti svetelné vyžarovanie Éterickej Dvojičky.

Éterická Dvojička nášho hrubohmotného tela má vo svojom vnútri centrá (miesta hromadenia) Éterickej Vitality. Na Východe sa tieto centrá energie nazývajú Čakrami. Cez Éterickú Dvojičku taktiež pretekajú prúdy Éterickej Vitality, ktoré rozvádzajú potrebnú energiu do fyzického tela. Éterická Vitalita je životnou silou, prejavenou Mysľou, ktorá sa môže rozptyľovať alebo koncentrovať. Žiadne telo ako také, nemôže existovať bez svojej Éterickej Dvojičky. Rovnako, ako má Éterickú Dvojičku naše materiálne telo, má ju aj žijúca Zem a ostatné planéty. Sú to takzvané Éterické Svety. Je treba pripomenúť, že Éterická Vitalita, naše Éterické Dvojičky a Éterické Svety sú opäť len manifestáciou Mysle určitých frekvencií.

To, čo my nazývame Éterickou Vitalitou je taktiež známe aj pod mnohými ďalšími menami. V India sa to nazýva "Pránou". Prostredníctvom svojich Pranayama cvičení vyučujú študentov, ako ju zbierať a používať. Pre Číňanov je Éterická Vitalita "Chi" a cvičenia pre prácu s ňou sa nazývajú Chi Kung (Qi Gong). Japonci nazývajú Éterickú Vitalitu "Ki". Ich práca usmerňujúca energiu k liečeniu sa nazýva Reiki (Reiki v japončine je výrazom pre duchovnú životnú silu). William Reich k tomu, aby popísal určité frekvencie tejto Éterickej Vitality vytvoril názov Orgone Energia. Rudolf Steiner opísal Éterickú Vitalitu ako Éterickú Organizáciu a poukázal na to, ako z nej čerpať prostredníctvom vedomého dýchania. V starovekom Aramejskom jazyku, ktorý sa používal asi 1000 rokov pred a po Kristovi, sa Éterická Dvojníčka nazývala "Tzool-mah". Terapeutická technika a všetky ostatné takzvané "Práce s Energiou" (techniky) toho času čerpali z tejto Energetickej Vitality rozličnou mierou. Kristus ju v Pánovej Modlitbe prirovnal k Nášmu chlebu každodennému. Vôbec nezáleží na tom, ako ju nazývate, Éterická Vitalita existuje a my môžeme k nej mať vedomý prístup, používať ju ako pre svoje vlastné dobro, tak i k pomoci iným.

My, Bádatelia Pravdy, si vážime prácu vedy. Ako vedci rovnako, tak aj mystici skúmajú tú istú skutočnosť, ibaže rozličným prístupom. Mystici, mudrci a liečitelia po tisícročia poukazovali na Éterickú Vitalitu, a práve tak ju aj používali. A čo veda - vie ona niečo o Éteri? Ak by sme sa vrátili späť do čias staroveku, mali by sme možnosť nájsť odkazy na štyri základové bloky, ktoré formujú hmotu. Sú nimi takzvané štyri elementy: Zem, Vzduch, Oheň a Voda. Dnešní vedci formujú ďalšiu klasifikáciu hmoty, ktorú je možné nájsť v Periodickej Tabuľke. A predsa, my Bádatelia Pravdy v našom systéme pracujeme bezprostredne predovšetkým s podstatou hmoty - a to so siedmymi elementmi. Už Aristoteles (384-322 pred Kristom) v Grécku hovoril o Éteri (Aither). Je to prvý verejný záznam zmieňujúci sa o Éteri, o ktorom vieme. On sám nazýval - Éter - piatym Živlom. V gréckom jazyku, Piaty Živel bol "pempte ousia". Neskôr sa v latinčine tento živel nazýval, "Quinta" (piatou) "essential" (esenciou). V súčasnosti ju v angličtine poznáme pod modernejším termínom quintessence (kvintesencia). Dnešná definícia pre kvintesenciu je: najčistejší príklad niečoho. Samozrejme, Éterickosť sa považuje za najčistejší príklad hmoty. Ale k Éterickosti by sa toho dalo povedať oveľa viac, napríklad i to, že prejavuje ešte viac živlov alebo charakteristík ako je všeobecne známe.

Neskôr do dejín vstúpil anglický fyzik, Pán Isaac Newton (1642-1727), všeobecne považovaný za jedného z najväčších vedcov v histórii, ktorý opísal tento všetkým - prestupujúci Éter absolútneho priestoru, v kontexte fyzikálnych zákonov. V roku 1803 anglický vedecký génius a vážený nadšenec tej doby Thomas Young sa stal prvým, ktorý názorne dokázal, že svetlo cestuje prostredníctvom vĺn, skrze nejaké tajomné médium. A opäť bola tomuto záhadnému médiu daná nálepka s názvom "Éter". V tom čase vedci správne teoretizovali, že Éter je elektromagnetické médium, ktoré napĺňa atmosféru a vonkajší priestor, pričom prenáša elektromagnetické vlny. Všetky tieto vedecké špekulácie o Éteri iniciovali boj vedený inteligenčnou elitou k tomu, aby identifikovali a zmerali médium nazývané Éter. Avšak keď primitívne prístroje rokov 1800 tento Éter nemohli objaviť, ako sa zdalo hlavný vedecký prúd stratil akýkoľvek záujem ohľadom Éteru a jeho poslania v úlohe piateho živlu.

Ale i napriek tomu, niektorí bádatelia pokračovali ďalej vo výskume tejto špecifickej oblasti. Vlastnosti a správanie Éterickej energie zodpovedá popisu elektromagnetickej plazmy súčasných vedcov (elektricky nabíjané plynne stavy hmoty). Pre Bádateľa Pravdy je táto Éterická Vitalita nástrojom, ktorý využíva pri Ezoterických cvičeniach. Výcvikom a časom hocikto, kto prejaví záujem môže rozvinúť svoje vedomie a naučiť sa používať Éter vedome ako aj tri jeho odlišné vlastnosti. Akonáhle sa nám to podarí, nebudeme viac potrebovať vedu k tomu, aby nám to dokázala - spoznáme to priamo a s istotou.

Éterická Vitalita má identifikovateľné stavy (kvality) alebo schopnosti, ktoré v Éterických Dvojičkách vašich troch tiel zabezpečujú rozličné funkcie. Štyrmi kvalitami Éterickej Vitality sú: schopnosť cítenia (vnímania), kinetická, formovacia a tvorivá schopnosť. Tieto štyri rozlíšiteľné stavy sú obsiahnuté v každom éterickom atóme. Prvé tri dokážeme používať aj teraz. Prakticky ich už používame, ale zväčša iba podvedome, pričom sme si vôbec nie vedomí ich existencie. Týchto stavov Éterickej Vitality je ešte oveľa viac, ale najskôr je potrebné, aby sme sa zamerali na vedome používanie hlavne prvých troch.

Štvrtá, tvorivá schopnosť Éteru je vzhľadom k vytváraniu žijúcej (živej) hmoty pod dohľadom a pôsobnosťou Ducha Svätého. Toho dôkazom je ako obnova buniek, tak i liečenie zranení našich fyzických tiel. V dávnej minulosti človek túto kreatívnu vlastnosť Éteru používal (a zneužil). V dnešnej dobe iba zopár veľmi vzácnych jedincov dosiahlo takého stupňa, kedy im skrze Ducha Svätého bola zverená schopnosť využívania tvorivého Éteru. Avšak v budúcnosti, ľudia opäť budú schopní spolupracovať na tvorení s pomocou využitia tejto život dávajúcej vitality. Áno, je možné (ale nie ľahké) túto schopnosť využívať i dnes, ale sú toho schopní len určití členovia kruhov Bádateľov Pravdy.

Na adresu takto schopných ľudí Daskalos poznamenal: "Hmota sa v ich rukách stane hračkou. Budú disponovať poznaním toho, čo je materializácia a dematerializacia."

S ďalšími tromi vlastnosťami Éterickej Vitality máme právo pracovať práve teraz. Pracujeme s nimi a ich pomocou rozvíjame naše zručnosti, kedykoľvek sa podujmeme vykonávať Ezoterické Cvičenia. Cvičenia Vizualizácie, Meditácie, Sebaanalýzy, Koncentrácie a Kontemplácie, tieto všetky precvičujú našu zručnosť práce s Éterom.

Iba fakt, že budeme pracovať s kinetickou, formovacou schopnosťou a schopnosťou Éteru vnímania, nám prinesie výnimočné schopnosti a talent, ktoré sú latentne prítomné v nás všetkých. V Indii sa tieto schopnosti nazývajú Sidhis. Okrem iného je treba pripomenúť, že táto práca sa úzko spája s prácou na očiste našej osobnosti, aby nás tak vhodne pripravila k používanie Tvorivého Éteru. Po tom, ako dosiahneme vyšších stupňov stavu vedomia samého seba, je serióznemu bádateľovi ukázané, ako tento Tvorivý Éter používať. Nie je to niečo, čo by bolo možné vysvetliť písomnou formou alebo hovoreným slovom. Je k tomu potrebný dlhý výcvik a bezprostredná skúsenosť.

V nasledujúcej lekcii sa budeme Éterickou Vitalitou zaoberať oveľa podrobnejšie. Ďalej vysvetlíme povahu Kinetického, Formovacieho Éteru a Éteru Vnímania (Cítenia); ich používanie a funkciu v Éterických Dvojičkách našich troch tiel. Pokračovanie nabudúce...

S láskou
Daniel Joseph
5.31.02

späť na vrch Späť na vrch

Cvičenie 22.10. 1990 Daskalova Stoa Prednáška

Vnímanie Éterickej Vitality a práca s ňou

"Položte svoje ruky, prsty každej ruky na svoje kolená a uchopte ich. Prstami svojich rúk pohlaďte kolená. Precíťte ich. Taktiež preciťujte svoje prsty. Vyskúšajte to. Pohlaďte svoje kolená a precíťte ich."

"Čo myslíte, na čom teraz robíte? Práve teraz pracujete so schopnosťou Éteru vnímania rovnako ako s jeho kinetickou schopnosťou. Áno, toto všetko sa deje podvedome, bez toho, aby ste si toho vôbec všimli, ale ak s tým budete pracovať, budete to aj cítiť. A teraz pozorujte kruh energie od vašej hrude, cez vaše ramena až k vaším kolenám a z vnútra smerom dole cez brucho a vaše stehná. Skúste to precítiť.

"Teraz pokračujte - precíťte svoje kolená a tiež, tak svoje prsty na nohách. Cítite ich a máte ich vo svojej éterickej dvojičke. Éterickú dvojičku nepostihla amputácia. Precíťte to. Dotknite sa svojich kolien a precíťte prsty na svojich nohách."

"Teraz spojte svoje ruky dohromady (tak ako to robím ja), dotýkajte sa končekoch svojich prstov. Pritlačte prsty jeden k druhému, päť prstov. Vytvorili ste tak priestor medzi rukami vo svojich dlaniach. Teraz precíťte, ako sa prsty dotýkajú jeden druhého a precíťte priestor medzi dlaňami. Ste schopní toto všetko precítiť. Je to istý druh tepla. Pokúste sa precítiť toto teplo vo svojich rukách (Je to znamenie, že máte veľa energie, elektromagnetickej energie). Pozrite sa na mňa, na to, čo robím ja. Túto energiu potrebujete, a tak (neotvárajte svoje ruky). Nasmerujte ju späť do svojej ruky. Kedykoľvek budete niekde vo svojom tele bolesť cítiť, urobte toto isté.

"Spojte prsty svojich rúk pred svojim srdcom a precíťte spodnú časť ruky, ako aj priestor medzi dlaňami. Odstupom času začnete pociťovať vibrácie. Priložte svoje ruky na miesto bolesti, na koleno (zvyčajne cítite bolesť v kolenách). Bez toho, aby ste ich otvorili a aby sa dlane vzájomne dotýkali, položte si ich na koleno, na chodidlo, na srdce, na hlavu."

~ DASKALOS

späť na vrch Späť na vrch