Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Symbol Života

 

 

symbol života "Symbol Života" je symbolom Kresťanského mysticizmu. Jeho desať centier a spojenia - väzby medzi nimi reprezentujú život, celý proces stvorenia a cestu späť k pôvodu Ľudstva. Až doteraz učenie o "Symbole Života" bolo určené len pre malý okruh študentov. V tejto knihe známy cyperský mystik a liečiteľ  Dr. Stylianos Atteshlis, prechádza históriou "Symbolu Života" a vysvetľuje symboliku. Pozýva čitateľa meditovať na odlišné aspekty života a stvorenia vôbec, aby tak umožnil jemu alebo jej dosiahnuť vyššie stupne vedomia. S Daskalom sa vrátite späť v čase do 13. a 14. storočia pred Kristom do Starobylého Egypta, kde bol už "Symbol Života" známy. Odhaľuje spojenie medzi Symbolom života a radikálnym panovaním Egyptského faraóna - Amenhotepa IV (Achnatona), v takzvanom Období Amarna, ktorý podľa zaznamenaných písomností po prvýkrát v histórií predstavil Monoteizmus (náboženstvo jediného Boha).

 

Symbol života - namaľovaný Dr. Stylianos Atteshlim ~ Daskalom

 

 

 

Výťah z knihy Symbol Života od Dr. Stylianos Atteshliho - Daskalos

 

Obklopený mnohými nepriateľmi, (Predhistorický) človek cítil silnú potrebu spoľahnúť sa na silnejšiu bytosť, ktorá by ho chránila. Vytvoril si svojich Bohov, aby tak povzbudil svoju odvahu čeliť problémom života, ktorým bol v tom období vystavený.

 

Človek sa začal klaňať Slnku, pretože cítil, že slnečný Boh mu dáva silu. Klaňal sa mesiacu, ohňu, riekam, lesom a prírode. Mnohokrát priradil Bohom ľudskú podobu a taktiež dal svojím Bohom mená.

 

Samozrejme títo Bohovia, ktorým sa klaňal boli Elementály, ktoré získavali na sile a taktiež získavali aj určitý druh inteligencie, keďže ich uctievalo veľké množstvo ľudí. Tieto Elementály, posilňované modlitbami tých, ktorí sa k nim klaňali, boli schopné vo veľkej miere ovplyvňovať tých, ktorí v nich verili.

 

Človek sa rozhodol nájsť spôsob zaznamenávať svoje nespočetné skúsenosti. Aby zanechal svedectvo svojej viery pre svojich potomkov, snažil sa človek nájsť čo najjednoduchšiu cestu používania symboliky.

 

Vyrytím týchto symbolov, si človek mohol neskôr spomenúť, čo tieto symboly znamenali. Človek vysvetľoval zmysel týchto symbolov svojím potomkom, ktorí boli schopní zdieľať s ním jeho vieru a jeho skúsenosti. Samozrejme, tieto symboly vytvorili Elementály (žijúce myšlienkové formy) najmocnejšie v tých časoch...

 

text písaný Daskalom v Egyptštine, latinkou a jeho anglický preklad
z Daskalovej knihy písané jeho vlastnou rukou

 

 

Symbol Života, ktorý je vám predkladaný, je čisto Kresťanský systém. Je to starý Egyptský Symbol Života zmenený a modifikovaný princom a hierofantom, Khor-Atonom, (Khor-Amonom) v období panovania jeho veličenstva Kráľa Egypta faraóna Achnatona. Khor Aton sa inkarnoval opäť v Egypte ako kresťanský kňaz Origenés. Origenés tiež pozmenil niečo v Božskej časti Symbolu a na iných miestach, použijúc tak Zjavenie Jána z Nového zákona a odovzdal Symbol Života tak, ako ho poznáme dnes, Esejom...

 


 

socha Ankhenatona (V časoch Mojžiša) Egyptský Symbol Života zostal v pozadí, nepovšimnutý a mohol byť videný iba v niektorých chrámoch Slnka-Boha Amona-Ra ako ornament. Veľmi málo hierofantov bolo schopných ho používať a Shakh Kniu-Mu Mosis [Mojžiš] bol jedným z nich.

Shakh Kniu-Mu Mosis (Mojžišovi) sa úspešne podarilo pozdvihnúť jeho vedomie samého seba do vyšších rovín. Bol schopný kontaktovať inteligencie vo vesmíre, tým že ich vzýval, podarilo sa mu spútať ich silu pod jeho vedenie, čo mu umožnilo uskutočniť mnohé zázraky...

V Svätej Biblii, v Starom Testamente, kapitola pod titulom "Exodus" popisuje jasne udalosti, mor a skazu a tiež všetko, čo sa mu podarilo dosiahnuť používaním Symbolu Života.

Shakh Kniu-Mu Mosis [Mojžiš] pozmenil Egyptský Symbol Života a dal svetu "Etz Ha' Chayim" - "Strom Života", Hebrejskú Kabalu.

V "Etz Ha' Chayim" mená Egyptských Bohov v Centrách (Sefirách) boli vymazané a dostali nové mená ako Keter, Jesod, atď...

Na náčrte "Etz Ha' Chayim" každý môže vidieť na Sefirách (Centrách), mená anjelov alebo Archanjelov...

Na Symbole Života, ktorý používajú Bádatelia Pravdy, všetci Archanjeli môžu byť kontaktovaný v každom Centre.

 

... keď Faraón Amenhotep IV (pri bohoslužbe v chráme Amona Ra, Boha Slnka) bol na pódiu, vzývajúc Amon-Ra nahlas a opakujúc Khe-Kau (slová moci), objavil sa na pravej strane zlatého obrazu slnka červený plameň. Potom sa objavil fialový plameň na ľavej strane zlatého obrazu slnka. V plameňoch sa objavili dve postavy podobné ľudskej bytosti. Faraón upadol do bezvedomia a jeho telo kleslo k zemi. Khor-Amon (vysoký hierofant) zobral Faraóna do blízkeho paláca v Uast (Thébach)
... Khor-Amon povedal Faraónovi, že on sám ako aj všetci ostatní videli plamene a ľuďom podobné postavy. Mikh-Ra-Dat (tam prítomný hierofant) povedal, že materializované postavy boli Archanjel Maha-Els (Michael) a Archanjel Ra-pfa-Els (Rafael).

 

Nasledujúci deň Faraón zostavil Zhromaždenie Hierofantov... a prehlásil svoje rozhodnutie, ktoré zrušilo Zhromaždenie ako hlavnú bunku a spôsob vylúčenia všetkých Hierofantov z inštitúcie, ktorí by sa proti novému nariadeniu postavili. Faraón prehlásil Zhromaždeniu, že ten, v koho teraz on verí a bude sa modliť, je Jediný Skutočný boh Aton, Absolútna Večná Bytosť, večne trvajúci Život, symbol ktorého je Anch.

 

A tak začala otvorená vojna medzi Hierofantmi, ktorí slúžili mnohým Bohom a Faraónom.

 

... Mikh-Ra-Dat a Khor-Amon pripravili miestnosť (venovanú k meditáciám a velebeniu Atona - duchovného slnka) v paláci v Apts (Karnaku)... a umiestnili tam symbol Života.

 

... pri jednej príležitosti Faraón musel stáť pred Khaut (oltárom), keď sa dva plamene - červený plameň a fialový plameň - objavili na pravej a ľavej strane Khaut. Maha-El (Michael) sa objavil v červenom plameni, materializoval sa a vystúpil z červeného plameňa a pokýval Khor-Amonovi, aby k nemu pristúpil.

 

Khor Amon sa postavil a priblížil sa k Archanjelovi, ktorý Khor-Amona objal. Polovica Archanjelského tela prestúpila telom Khor-Amona.

 

Keď sa slávnosť skončila, Faraón nazval Khor-Amona "Khor-Aton".  Svoju ženu Nefer-Dhiti (Nefertiti), pomenoval "Merit-Aton". A nakoniec požiadal všetkých, aby ho odteraz nazývali "Ankh-en-Aton" (Achnaton)

 

Zdvihnúc svoje ruky, Faraón prehlásil:

 

Aton Neter Ankh tteta en Kheh rekh
Boh Aton, večne pretrvávajúci život vo večnosti, viem

 

Neb En Pet Kha En T-ta Neter En Maat
Pán Neba a Zeme Boh Pravdy

 

Rekh A-at Neb Sek-Hem-AA Em utu
Viem, Veľký Pane, stal som sa majstrom toho, čo sa odo mňa žiadalo

 

a-arit er-a ttep t-ta neb en ankh kna en Mer A-atef I-ia nek
Čo malo byť pre mňa spravené na Zemi, Pán Života a Lásky. Božský Otče, prišiel som k Tebe.

 

Odteraz Duch a Hmota, svetlo a ilúzia vstúpili do vojny v Khemte (Egypte)...

 

 

späť na vrch Späť na vrch

 


 

Symbol Života

 

Symbol Života, ktorý tu predkladáme, je číro Kresťanský Systém, ktorý má svoj pôvod v starom egyptskom Symbole Života, ako ho učil KHOR-ATON, princ a vysoký hierofant v Egypte v dobe vlády Faraóna Achnatona. Tento symbol by nemal byť považovaný za takzvaný "Etz Ha' Chayim", Strom Života, ktorý tiež vďačí za svoj vznik tomu istému egyptskému zdroju, bol iba prevezený z Egypta a pozmenený Mojžišom na to, čo dnes poznáme ako židovskú Qabalah (Kabalu).

 

Duch Khor-Atona sa neskôr reinkarnoval v Egypte ako biskup Origenés. Origenés tiež urobil v Symbole nejaké zmeny, použijúc pritom Zjavenie Sv. Jána z Nového Zákona a predal ho Esejom v takej forme, v akej ho poznáme dnes.

 

symbol života znázornený vzhľadom k jeho náväznosti na ľudské telo Daskalos zväčšil túto schému Symbolu vzhľadom k jeho náväznosti na ľudské telo, aby štruktúra spájajúcich ciest bola dostatočne viditeľná. Skutočné umiestnenie týchto centier v éterickej dvojičke je priamo nad hlavnými orgánmi, a tými sú: genitálie, pečeň, slezina, solar plexus, srdce, vrchná časť pľúc, a potom centrá nad oboma plecami. V spojitosti so symbolom použil tiež čierne pozadie, ktoré reprezentuje nepoznané, čiže to, čo je nepochopiteľné ľudskej inteligencii. Neprejavenú Skutočnosť - Večné Absolútne bytie. Bádateľ pravdy, ktorý sa chce podujať na prácu s ním, musí skonštruovať Symbol Života vo svojej éterickej dvojičke Jeho, alebo Jej hrubohmotného, psychického, noetického tela, pracujúc tak vo štvrtej a piatej dimenzií. Na túto prácu potrebujeme tri až päť rokov nepretržitej dennej meditácie a vizualizácie. Výsledkom tohto procesu bude očistenie a pozdvihnutie prebúdzajúceho sa vedomia k vedomiu seba samého a neskôr supervedomiu seba samého. Odmenou za toto úsilie vám bude naladenie sa na hocičo, jednota s Najmilovanejšími a s Logom. Symbol Života je v nás ako mocný anjelský elementál, žijúci elementál čistej superlátky Mysle.

 

 

Set Uta Set Khui Maki Taa a Kheh
"Oni sú v bezpečí, oni sú chránení a majú ochranu počas večnosti."

 

 

Ak Bádateľ Pravdy zomrie, pokračuje vo svojej práci so Symbolom Života - Elementálom, ktorý ho nasleduje v jeho novej inkarnácií. Trvalá Osobnosť postúpi tento Elementál novej inkarnujúcej sa osobnosti.

 

duša vychádzajúca z tela po smrti

 

 

späť na vrch Späť na vrch

 


 

 

Z prednášky Daskala:  22. OKTÓBER, 1990

 

 

symbol života znázornený geometricky Ak sa pozriete na Symbol Života, môžete ho študovať mikrokozmicky v človeku, medzikozmický v planéte a makrokozmicky vo vesmíre, pretože to, čím je človek so svojimi telami ako Duch-Duša-Ego, to isté je Absolútna bytosť, náš Otec, ktorý je v nebi. Toto je ten dôvod, prečo nazývame ľudskú bytosť mikrokozmom, ktorý je presne tak podobný makrokozmu.

A tak na Symbole Života vidíme 7 pozemských centier (Čo to znamená pozemských? Patriacich do sveta prejavov) a 5 božských. Tri trojuholníky v jednom veľkom trojuholníku sú Svätá trojica. Kruhy dotýkajúce sa týchto trojuholníkov sú tiež božské. Tie nie sú pozemské. Potom tu máme ďalších 7. Týchto 7 sú sväté centrá v hrubohmotnom tele ako orgány - v éterickom dvojníkovi ako centrá, ktoré prináležia týmto orgánom. Hindovia ich nazývajú čakry. Niektorí o týchto čakrách hovoria viac, iní menej. Ja som pri svojich seminároch zmienil, že je dôležité, aby ste neupriamovali svoju koncentráciu do vnútra čakier alebo inak energetických centier. My ich nazývame centrami energie, ktoré sú pod kontrolou Ducha Svätého a Svätých Archanjelov Živlov. A teraz si predstavte nejakú osobu, ako napríklad (vedca, umelca, vynikajúceho umelca) a ak sa k nemu pripletie dieťa, hlúpučké dieťa a začne sa hrať z jeho vecami, čo myslíte čo urobí taký dospelý s dieťaťom? Zoberie ho za ruku a povie mu: "Nechaj to a poď sem, nechaj to tam. A viac to nerob." Hlúpy človek sa začne zahrávať s centrami energie, bez toho, aby vedel aká je ich činnosť, a prečo sú tieto energické centrá tam, kde sú. Samozrejme, ak však takýto človek vyrastie a je pripravený, prídu tí, ktorí ho naučia, ako centrá pracujú a požiadajú ho, aby spolupracoval. Ale to už je iná vec.

 

A tak som presvedčený, že nie je nič nebezpečnejšie pre toho, ktorý je len zvedavý a nie dosť múdry, aby si len kúpil knihu o týchto energetických centrách (ktoré nazývame čakry), keďže na trhu je dosť podobných kníh, ktoré si môžete zadovážiť.

 

Hovorím vám, videl som mnoho takých, čo prišli ku mne s narušeným nervovým systémom, pretože sa pokúšali zasahovať do týchto posvätných centier energie - pretože tieto centrá sú sväté. Takže máme týchto 7 centier energie. Je ich viac, ale tie majú menšiu dôležitosť. Nebudeme sa teda snažiť ich využívať? Samozrejme, máte na to právo, ale treba poznať ich funkciu. Rešpektujte ich a nezasahujte do práce Svätých Archanjelov vo svojom éterickom dvojníkovi, do práce Archanjelov Živlov. Hovorím vám, ak Bádateľ pravdy rozvinie svoje vedomie zo stavu spiaceho vedomia iba do stavu vedomia seba samého, rozvojom svojich schopností prejavu, dosahujúc tak vyššie stupne supervedomia seba samého, Svätí Archanjeli, vaši bratia, pracujúci vo vašich hrubohmotných telách a éterických dvojníkoch, sa budú vám snažiť ukázať ich prácu.

 

A vtedy človek získa späť to, čo v minulosti stratil, pretože to zneužil, čo ja nazývam tvorivé myšlienky. Premýšľali ste niekedy, čo je to tvorivá myšlienka? Chodia ku mne ľudia, hovoriac mi, že sa chcú učiť materializácii, dematerializácii a pracovať s hmotou. Kto to chce vedieť? Deti? Sadnite si na jeden rok a psychoanalyticky sa rozvíjajte a takto vy, ako Súčasná Osobnosť, dosiahnete stupeň vedomia seba samého. Ako inak očakávate, že vám budú Svätí Archanjeli živlov dôverovať, aby vám odovzdali tajomstvo materializácia a dematerializácie? Všetko je hmota a energia, premena energie na hmotu a hmoty na energiu, je to niečo, čo sa deje v prírode nepretržite v každom okamihu.

 

Takže toto je pod kontrolou Svätých Archanjelov Živlov. Každý by mal poznať pravdu, mal by vedieť kto vlastne ON, či ONA je a až potom sa chcieť dozvedieť ešte viac. A tak nad éterickým dvojníkom nášho hrubohmotného tela (pretože ak máte právo povedať naše hrubohmotné telo, máte tiež právo povedať náš éterický dvojník) majú kontrolu Duch Svätý a Archanjeli. Potom tu máme určité centrá na povrchu hlavy, na štítnej žľaze, na srdci, na každej strane pľúc, na tzv. solar plexe, na genitáliách. Povedal som je ich viac ako 7. Tých 7 je len hlavných, ale máte ich oveľa viac. Máte ich na kolenách, na chodidlách alebo na konci každého prsta. Na prstoch vašej ruky máte tiež takéto centrá energie. Čo si myslíte, kto vytvoril odtlačky prstov? Áno, tieto éterické centrá! Môžeme teda povedať, že máme mnoho, veľmi mnoho centier energie, ale 7 je najdôležitejších a všetky tieto sú pod doménou Ducha Svätého a Svätých Archanjelov. Vravím vám, vaši svätí bratia si veľmi želajú aby ste vyrástli z detstva a stali sa dospelými, aby vás mohli objať a povedať vám ich tajomstvá, ale nie skôr, lebo je to nebezpečné. Nikto predsa nedá do rúk dieťaťa žiletku alebo nôž. Pretože tieto centrá majú v sebe ukrytú úžasnú moc. Úžasnú moc, ktorá by sa nemala dostať do rúk pochabých osôb. A tak je treba viac spoznávať to, čo je dovolené, aby bolo odhalené. Povaha nášho éterického dvojníka.

 

 

späť na vrch Späť na vrch

 


 

 

Z prednášky Daskala: 24. SEPTEMBER 1990

 

 

socha Egyptského faraóna Môžete sa opýtať: "Je Absolútne bytie - Boh? Kde ho môžem hľadať?" Pred mnohými storočiami, tisícky rokov pred Kristom, už vtedy sa ľudské bytosti snažili nájsť pravdu. Prečo? Pretože cítili potrebu si odpovedať na otázku "Kto sme? Čo sme?" Nemôžete si na to odpovedať skôr, kým nepochopíte, kto je Boh.

Pred tisíckami rokov sa ľudia začali zamýšľať: "Aký je vzťah medzi človekom a zvieratami, a prečo by sa mal človek klaňať k zvieratám ako bohom?" Ľudia sa takto zmýlili. Starovekí Egypťania milovali určité zvieratá ako bohov, napríklad Anubis. Predsa však ich to len neuspokojovalo. Ako sa dostali až k bodu, kedy začali zvieratá zbožňovať ako svojich bohov? Pretože videl, i ako žijú a prejavujú svoju silu. A namiesto toho, aby pochopili fenomén života ako taký, jednoducho uznali len ich tvar a formu. A to bola chyba.


Takto sa klaňali mnohým zvieracím bohom, až raz jeden hierofant precítil, že by tieto praktiky mali skončiť. Pýtal sa sám seba, prečo by Slnko malo byť zbožňované ako Amon Ra. A tak začal premýšľať o živote, prečo žijeme a ako žijeme. Až raz Amenhotep IV  mal víziu v stave extázy. Jeho synovec Khor Amon, tiež hierofant s ním súhlasil a spolu zrušili mnoho zvieracích bohov, a dokonca aj Amon Ra. Prehlásili "Boh je život, večný život." Namiesto Amon Ra začali sa modliť k Atonovi, k jedinému Bohu, Nepochopiteľnému. V starom Egyptskom jazyku Aton znamenal "nepochopiteľný". Amenhotep si dal nové meno a nazval sa: "Ankh-en-Aton" (milovaný Atonom) a Khor Amon si pozmenil meno na "Khor Aton".

 

Ustanovili nový náboženský systém - uctievanie Atona, jediného Boha, ktorý je všade, dávajúc tak svetlo a teplo Slnku a život ľudským bytostiam a zvieratám. Ale svet nebol na niečo také pripravený. Najvyšší kňaz Amon Ra, Anubis a ostatní bohovia nechceli stratiť svoju moc a vplyv. Preto oboch zabili.

 

Khor Atona, dobodali k smrti a Achnatona otrávili. To sa vždy stáva priekopníkom. Tým ktorí odkrývajú Pravdu.

 

Ak študujete starovekú históriu, určite nájdete mnoho podobných príbehov ako v histórii Aztékov, Inkov, tak aj u Hinduistov. Achnaton v extáze odhalil pravdu a povedal "Ja cítim Atona (Boha) vo svojom vnútri, ako sa mi prihovára" (ako vyššia inteligencia).

 

 

~ DASKALOS

späť na vrch Späť na vrch