Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

Bohočlovek a človek bohom

Otázka:

Prosím, povedzte mi čosi viac o Ježišovi, rád by som sa dozvedel, kým presne bol. Ako to, že je Synom Boha (človeka)? Reinkarnoval sa ako všetci my ostatní, alebo to bola Jeho jediná inkarnácia ako Ježiša Krista? Som zmätený, rozumiem väčšine Daskalovho učenia tým, že čítam jeho knihy a jeho web stránku, ale táto mne nejasná otázka ma stále trýzni.

Ďakujem,
Bádateľ Pravdy


Drahý Bádateľ:

Otázka znie, či Ježiš Emmanuel Kristus bol takým istým človekom ako všetci ostatní ľudia, alebo bol Božím Synom Svätej trojice. Prešiel i Ježiš postupnou evolúciou, alebo bol naozaj skutočným Bohom od "skutočného Boha" jediný milovaný Syn Boha (priama inkarnácia Loga)?

obrázok svätca Táto otázka bola prvým dôvodom k vzájomnému boju zvádzanému v učení, ktorý rozdelil ranných kresťanov. Dišputa k tejto téme trvala do prvého Koncilu v Nicaea (Prvej Ekumenickej Synody) v roku 325 po Kristovi. Rímsky vládca Konštantín požiadal biskupov zo všetkých krajín, aby sa zhromaždili a celú túto záležitosť si ujasnili. Tvrdenie, že Kristus bol obyčajným človekom sa nazýva Arianismus, po hlavnom zástancovi tejto teórie Ariusovi. Vzdelaný Arius vyložil svoje stanovisko presvedčivo a ovplyvnil tak 318 biskupov, ktorí sa zúčastnili tohto koncilu.

Protivníkom v tejto diskusii proti Ariusovi, ktorý hovoril v prospech božského pôvodu Krista a Svätej Trojice bol biskup Spyridon z Cypru. Spyridon bol samoukom, oduševneným a súcitným človekom. A predsa, nech sa akokoľvek snažil, jeho vyjadrovacie schopnosti sa nijak nedali zrovnávať s intelektuálne zdatným Ariusom, a tak túto diskusiu prehral. Aby dokázal svoju pravdu v tejto dišpute a autentickosť učenia Svätej trojice, vzal do rúk tehlu a pred poslucháčmi upriamil smerom k nej všetku pozornosť. Potom ju svojou rukou roztlačil, až z nej kvapkala voda dole na podlahu a pod jeho rukami plápolal oheň, pričom v jeho dlaniach zostala iba hlina.

Tento a iné zázraky presvedčili koncil a od tohto momentu bol prijatý Božský pôvod Ježiša Emmanuel Krista. Pre svoju vieru a svätosť sa stal Spyridon známy ako muž zázrakov. Pripisuje sa mu i mnoho ďalších zázrakov, medzi inými vzkriesenie malého dievčatka. Tieto jeho činy viedli pápeža k tomu, aby ho ešte pred jeho smrťou prehlásil za svätého. Ako zdôrazňoval Daskalos, niektorí náboženskí lídri minulosti neboli iba oficiálnymi hodnostármi, ale i duchovnými majstrami, disponujúcimi skutočnou mocou.

~ Daniel Joseph 2.22.01


Na svojich Stoa prednáškach sa k danej téme o Kristovi Daskalos vyjadril, ako k dokonalému Bohu a dokonalému Človeku:

My, ľudské bytosti, muži a ženy, sme potomkami Boha. Ja, nás nazývam ľuďmi - bohmi, nie Bohočlovekom. Bohočlovek bol iba jeden, Ježiš Emmanuel Kristus, ktorý prišiel a inkarnoval sa - iba preto, aby nás povolal späť. Prečo? Pretože my sme v Ňom a On je v nás.

Ježiš Kristus na nebesiach Najväčší s pomedzi všetkých prichádzali na túto planétu, ktorí, ako Ja sám tomu verím, boli poslaní na túto svoju misiu Večným Bytím, aby vyviedli svojich bratov z temnoty a ilúzii. K tomu, aby pomohli bratom a sestrám nájsť samých seba - až do momentu, kým "Bohočlovek" priamo od Loga nezostúpil dole, aby nám všetkým ukázal cestu.

A tak prišiel Ježiš Kristus ako Bohočlovek - Syn Človek a predsa ako Boh. Bol človekom a zároveň Bohom. Zostal v stave jednoty s Otcom - Allahom, z ktorej nikdy nevystúpil a neoddelil tak svoje ľudské Ja. Zvykol hovoriť: "Ja a môj Otec sme jedným." Jestvoval vo večne trvajúcom Teraz Boha, precítiac to a vediac o tom. Bol si vedomý samého seba, pričom hovoril: "Pred tým, ako táto fyzická zem dostala tvar, pred tým, ako vznikli vrchy a všetko začalo existovať, Ja som bol" - vo Večnom, nekonečnom teraz.

Ale kto skutočne porozumel tomu, čo On hovoril? Prečo nič z toho nepochopili? Pretože ľudské bytosti toho času a dneška sú takmer vždy úplne mimo (lebo používajú iba päť zmyslov). V hrubohmotnom svete ste všetci mimo, ak sa zaujímate iba o to, čo môžete pochopiť prostredníctvom piatich zmyslov a to predovšetkým skrze zrak, skrze oči. Ľudské bytosti nevedia veľa o jasnozrivosti, jasnopočutí, nazeraniu do svetov iných dimenzií, o psychických rovinách, noetických a tak ďalej. Človek je stále veľmi pripútaný k hrubohmotnému svetu prostredníctvom svojich fyzických očí.

A čo dnes? V skutočnosti, deväťdesiat percent ľudstva žije presne takto isto. Väčšinou času žijete mimo svojho vnútorného Ja, vo svojom hrubohmotnom tele, pričom udalosti okolo vás chápete iba prostredníctvom zmyslu zraku, nášho hrubohmotného tela. Dojmy takto získané si vykladáte po svojom a týmto spôsobom si budujete svoje nižšie Ja, Súčasnú Osobnosť. Toto je iba tieň. Je potrebné oddeliť spôsob vášho života, spôsob, akým žijete od vášho skutočného Života, vy ste Život, Večne Trvajúci Život.

A tak prišiel Ježiš Emmanuel Kristus, aby o tomto všetkom učil. Samozrejme, niečo už o tom predtým povedal Budha, Konfúcius a iní, ale nie tak jasne.

Bola to iba teória, ktorej väčšina ľudstva nemohla porozumieť. Áno, všetky tieto pravdy môžete nájsť v Upanišháde, vo svätej knihe minulosti. Ale kto mohol porozumieť tomu, čo títo Osvietení hovorili? Prostredníctvom sebaanalýzy pochopíte, že to bol iba Ježiš Emmanuel Kristus - Bohočlovek, ktorý prišiel nielen učiť a potvrdiť to, čo múdri už povedali, ale taktiež dokázať. Dokázať - ako?

Na želanie mohol materializovať a dematerializovať svoje hrubohmotné telo hocikedy chcel. Svoje vedomie - vedomie samého seba (čo je koniec koncov naše vnútorné Ja) bol schopný expandovať nie iba jedným smerom alebo na jedno miesto, ale na mnoho miest, a tak poukázal na to, že my (ľudské bytosti) nie sme iba osobnosťami, iba jeden krok napred v evolúcii pred zvieratami, ale svoju božskú podstatu môžeme prejavovať ako Archanjeli a bohovia.

On takýmto spôsobom žil, prejavoval moc svojej duše a Ducha - Duše Ega - ukazujúc im. "Ak neveríte tomu, čo vám hovorím," povedal Farizejom, "aspoň uverte mojej práci a skutkom. Prizrite sa im." Kriesil mŕtve telá ľudí a ich Duše volal späť do tiel. Robil to pri mnohých príležitostiach. Aspoň tri z nich sú zaznamenané v Biblii. Tri udalosti sú zaznamenané v Biblii, ale Ježiš to taktiež robil pri mnohých ďalších príležitostiach. Ako hovoril Sv. Ján (Jochanan), ak by sa všetko to, čo Ježiš vykonal na hrubohmotnej rovine počas tých tridsiatich rokov malo zapísať, potrebovali by ste zapísať veľké množstvo kníh.

To, že sa Kristus vtelil, aby nás všetkých objal a povolal späť, bolo pre ľudskú rasu veľkou cťou. Povolal späť - kde späť? Do Kráľovstva Nebeského, ktoré je v nás. Prišiel, aby nami zatriasol a povedal: "Nie ste zvieratá alebo divoké netvory, ako to z vás robí Pán Temnoty. Ste bohovia."

Kto niečo také povedal pred ním? Nikto.

~ DASKALOS


Ako poznámka bokom: Svätý Spyridon zomrel a bol pochovaný na ostrove Cyprus. Po viac ako 100 rokoch od jeho smrti, z jeho hrobky vychádzali sladkasté vône. Nakoniec miestny kňaz dal jeho telo vykopať, aby určil zdroj týchto esencií. Boli prekvapení keď objavili, že jeho telo zostalom nedotknuté i po mnohých stovkách rokov. Jeho sväté pozostatky boli uložené na Cypre do 7. storočia. Potom boli prevezené do Konštantínopolisu, až kým nepadlo mesto pod tureckú nadvládu v roku 1453. V roku 1456 sa jeden kňaz rozhodol preniesť Sv. Spyridona na grécky ostrov Korfu, kde telo zostalo neporušené až do dnešných dní.

V ortodoxných kresťanských krajinách ľudia tradične oslavujú svoje meniny namiesto svojich narodenín. Všetci tí, ktorí sa volajú po Sv. Spyridonovi oslavujú svoje meniny 12. decembra.

"Najskôr si vyšiel ako víťaz a muž zázrakov zo Synody, náš Boh podopieral Otca Spyridona; potom si odviedol mŕtvu ženu (tvoju dcéru) do hrobu, a hada premenil na zlato. A keď si spieval chválospevy na svojich svätých bohoslužbách, s tebou oslavovali Anjeli najsvätejšieho. Sláva Kristovi, ktorý ťa glorifikoval, sláva tomu, čo ťa korunoval, sláva tomu, ktorý skrze teba sa prejavuje, liečiac každého. (Prvý tón)"

- Apolytikion Svätého Spyridona

späť na vrch Späť na vrch