Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

Paralelné vesmíry

By Daniel Joseph 4 Júl, 2003


Absolútne Večné Bytie, Boh. Večný Život, Láska a Milosrdenstvo.
Prejavujúca Seba Samého v Sebe Samom
Ako Úplnú Múdrosť a  Všemohúcnosť.
Osvieť naše mysle, aby sme Ti porozumeli ako Pravde.
Očisti naše srdcia, aby zrkadlili Tvoju lásku k Tebe
a ku všetkým ostatným ľudským bytostiam.
Amen

Ako osobnosti žijeme v mnohovrstvových Svetoch Existencií. Svety Existencie sú Hmotné vesmíry, Psychické Svety a Noetické (alebo Mentálne Svety), - ktoré sú Svetmi priestoru, času a miesta. Tieto svety navzájom koexistujú a prelínajú sa v určitom rozsahu. Hmotným svetom je naša Zem, slnečný systém, naša galaxia Mliečna cesta a všetky ostatné galaxie rozptýlené v trojdimenzionálnom priestore. Hmotné vesmíry a všetko, čo v týchto vesmíroch existuje, spadá pod obmedzenia ako priestoru, tak i času. Dalo by sa tak povedať, že sú pod vplyvom obmedzujúcich podmienok meraných vzdialeností a postupných sekvencií udalostí.

Avšak každému z týchto troch Svetov Existencie vládnu rozličné zákony. Zákony Fyziky ako gravitácia, zotrvačnosť, súdržnosť, ako ďalšie iné zákony regulujú hmotu a náš fyzický život na Zemi. Už v detstve sa učíme o zákonoch fyzického sveta a ako s týmito zákonmi žiť v harmónií. My ľudské bytosti však nie sme iba obyvateľmi fyzického sveta, súčasne sme tiež obyvateľmi Psychických Svetov a Noetických Svetov. Máme Psychické a Noetické telá, ktoré s týmito svetmi korešpondujú, koexistujú vo vnútri a okolo nášho fyzického tela. Priemerný človek si tohto Psychického a Noetického tela nie je vedomý, hoci ich podvedome používa k tomu, aby prejavil emócie a myšlienky. Väčšina ľudstva si nie je vedomá Psychických úrovní existencie, a predsa podvedome do týchto svetov vstupujú každú noc, zatiaľ čo ich telá spia v posteli. Po smrti nášho fyzického tela, ako osobnosti pokračujeme vo svojom živote ďalej, a to v psychických a noetických svetoch.

V Psychických Svetoch priestorové zákony troch dimenzií sú odstránené. Priestor v Psychických Svetoch, ako merateľná vzdialenosť dĺžky, šírky a výšky, jednoducho neexistujú. Rovnako tak chápanie času v Psychických úrovniach sa mení a svojím významom je odvodené od sekvencií udalostí. Psychické a Noetické úrovne sú svetmi podmienok, presvedčivý podklad nám poskytuje dojem miesta.

Z ohraničenej štruktúry našej trojdimenzionálnej existencie tu na Zemi nie je veľmi jednoduché porozumieť existencií štvordimenzionálnych svetov, Psychických úrovní. To isté platí aj o Noetických úrovniach, ak sa pokúšame pochopiť povahe ich päťdimenzionálneho rozmeru. Mohli by sme to prirovnať k žubrienke žijúcej iba vo vode, ktorá sa snaží porozumieť povahe suchej pôdy. Ale podobne tak, ako je osudom žubrienky stať sa jedného dňa žabou, opustiť vodu a prejsť na suchú zem; taktiež i my jedného dňa opustíme svoje fyzické telá, opustíme fyzický svet a prejdeme do Psychických svetov.

Daskalos veľmi detailne opísal tieto úrovne existencie a zákony, ktoré v nich vládnu. Už pred viac ako desiatimi rokmi povedal, že Veda nakoniec tieto dimenzie objaví, dokáže ich existenciu a nazve ich "Vesmírmi". Pred pár mesiacmi, teoretický fyzik Standfordskej University v špeciálnej edícii Vedeckého Amerického časopisu, publikoval výskumy na tému toho, čo oni nazývajú Paralelné Svety. Prehlásili, že tieto Vesmíry, súčasne koexistujú s fyzickým vesmírom. Korešponduje to presne s tým, čo Daskalos prehlasoval celý svoj život. Teória tohto uhlu pohľadu bola schopná vysvetliť i fenomén takzvanej Čiernej Hmoty, ktorú vedci síce objavili, ale neboli schopní vysvetliť. Ortodoxná veda má tendencie prehliadať, a dokonca zosmiešňovať objavy mystického hľadania. A predsa mystici vždy opisovali reality, ktoré vedci neskôr objavili svojimi vlastnými metódami a nakoniec ich prijali za pravdu. Mystici s veľkou presnosťou opísali cirkuláciu tela a nervový systém už mnoho storočí predtým, ako ich objavila medicínska veda. Písali a publikovali diagramy o atóme s rotujúcimi nukleónmi a elektrónmi mnoho rokov predtým, ako oficiálne ortodoxná veda "objavila" atóm. A tak máme možnosť si odsledovať určité pravdepodobnosti a podobnosť v tom, čo skutoční mystici v minulosti ohlasovali v porovnaní s tým, čo vedci ešte len objavia a overia v budúcnosti.

Mnoho adeptov tieto vyššie úrovne Existencie a sféry bytia už zažilo. Kresťanský svet tieto úrovne identifikoval ako sedem nebies. Budhistické učenie v Tibetskej knihe mŕtvych hovorí o stavoch existencie medzi smrťou a narodením, nazývajúc ich Bardom. Mudrci z Indie učia o siedmych svetoch nad Zemou. Rovnako aj učenie Bádateľov Pravdy sa identifikuje so siedmymi úrovňami existencie vo vnútri Psychického Sveta a siedmych úrovniach existencie vo vnútri Noetického Sveta. Každá úroveň vo vnútri týchto svetov v sebe pojíma ďalších sedem rozpoznateľných podúrovní.

Psychický Svet prestupuje vnútrom Zeme a rozpína sa tisícky míľ okolo nej. Psychický náprotivok Zeme sa nedotýka psychického proťajšku iných planét alebo galaxií. Počas mimo telových skúseností alebo po zmene, ktorú nazývame smrť, prechádzame do psychického náprotivku Zeme. Nikto, kto zomiera po smrti fyzického tela, neopúšťa planétu. Všetci jednoducho vstúpia do psychického náprotivku Zeme a ďalej pokračujú vo svojom živote. Ako Daskalos s empatiou prehlásil: "Žiadna ľudská bytosť so svojím psychickým telom, nemôže opustiť takzvaný psychický náprotivok planéty. Určite to nie je možné! Ak niektorí hovoria, že odišli na druhú planétu, alebo prichádzajú z inej planéty, sú v ilúzií a mýlia sa!"

Smrť fyzického tela, nie je jediná smrť, ktorú ako osobnosti prežívame. Po smrti fyzického tela pokračujeme vo svojich psychických telách v ďalšom živote v Psychických svetoch, až do doby, kedy musíme opustiť aj tento svet. I tento krát zomierame, aby sme vo svojich Noetických telách pokračovali v našej existenčnej púti Noetickými svetmi. Odkazy na túto takzvanú druhú smrť môžeme nájsť v Zjavení Sv. Jána.

Po tejto našej druhej smrti sa ocitneme vo svojich Noetických telách, kde prežívame svoj život Noetických úrovniach. Tak ako Psychický Svet prestupuje vnútrom našej planéty a jej okolím, podobne jej vnútrom a okolím prestupuje i päťdimenzionálny Noetický Svet. Predsa však sa len od Zeme rozprestiera oveľa, oveľa ďalej ako Psychický Svet. Zem, náš celý slnečný systém so svojím slnkom a ostatnými planétami, je vo vnútri prestúpený nekonečným priestorom Noetického Sveta. Môžeme povedať, že cestovanie z Noetických úrovní jednej planéty do Noetických úrovní inej planéty je možné - a to Noeticky. Daskalos prehlásil, že toto je cesta mimozemského cestovania.

Ako prichádzame k okraju Svetov Existencie času - priestoru - miesta a približujeme sa k prahu Večného Teraz, čas v Noetických Svetoch stráca svoj význam. Osoba prechádzajúca z Psychického Sveta do žiarivého noetického proťajšku našej planéty uvidí také isté polia - vrchy, hory, more, a tak ďalej. Avšak intenzita svetla Noetických Svetoch je oveľa väčšia. Toto svetlo nevyžaruje zo slnka alebo niečoho umelého, ale je vyžarované z vnútra každej častice noetickej substancie, podobne ako psychické svetlo sa vyžaruje z vnútra každej častice psychickej substancie.

Smrť nášho fyzického tela nevymazáva našu osobnosť v Psychických a Noetických Svetoch. Po "smrti" pokračujeme vo svojej existencii v úrovniach týchto vyšších svetoch s tými istými túžbami, s tým istým spôsobom cítenia a myslenia - nikto sa nestane osvieteným iba tým, že opustí, či už mužské alebo ženské fyzické telo počas udalosti, ktorú nazývame smrť. Po smrti sa ocitneme vo svojom psychickom a noetickom tele (psychonoetickom tele). K tomu, aby fyzické telo mohlo žiť, musí tiež v sebe pojímať psychický a noetický náprotivok. Pre život v Psychických svetoch je potrebné, aby psychickým telom prestupoval noetický náprotivok. Fyzické telo pre život v tejto úrovni už nie je potrebné. Po prechode do Noetického Sveta, po absolvovaní takzvanej druhej smrti, pokračujeme vo svojom živote v Noetických telách. K tomu, aby sme mohli existovať v tejto realite života, už nie je potrebná psychická alebo fyzická súčasť.

Všetky tri telá, fyzické, psychické a noetické sú navzájom popretkávané a spolu koexistujú. Špeciálnym výcvikom sa predsa len psychonoetické telo je schopné od fyzického tela oddeliť, a nezávislé používať v Exomatóze. Exomatóza je grécke slovo, ktoré znamená mimo telové vedomie.

Po smrti svojho fyzického tela sa ocitneme vo svojom psychonoetickom tele, ktoré vyzerá presne tak ako naše fyzické telo. Je tomu tak preto, lebo charakteristiky nášho fyzického tela sú ukotvené v našom Psychonoetickom tele. Tí, ktorí do Psychických Svetov vstúpili obvykle vypozorujú, že ako prešli do tejto roviny, zdajú sa sami sebe mladší a krajší. Toto sa deje preto, lebo väčšina ľudí uprednostňuje mladší a krajší vzhľad. Tento fakt odhaľuje aj niečo veľmi dôležité o povahe psychickej a noetickej substancie. Znamená to, že psychická substancia vytvárajúca naše psychické telá je oveľa viac prispôsobivá a zostáva oveľa viac pod kontrolou našich túžob a myšlienok - skúste kontemplovať na túto tému.

V spomínaných Psychonoetických Svetoch budete mať možnosť zotrvávať v mladistvom stave veľmi, veľmi dlho - a predsa nie navždy.

"Osvietení v minulých storočiach nielen vedeli o existencií troch tiel, ale ich aj využívali pre dobro. Svätý Pavol o nich vedel, využíval ich a zmienil sa o nich v jednom zo svojich Apoštolských listov. Môžete si to overiť v Novom Zákone." ~ DASKALOS

späť na vrch Späť na vrch