Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

Dimenzie a Svety Existencie

31.Marec 2002


Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Amen

V predchádzajúcich našich lekciách, sme sa už zmienili o tom, kto a čo sme. Teraz sa bližšie prizrime tomu, kde sme. Každý z nás existuje tu na Zemi, takže bude dobré, ak začneme práve v tomto bode - u Existencie. Existencia je dočasným stavom v čase a mieste. Všetko, čo existuje v sfére času a miesta, má ako svoj začiatok, tak aj koniec. Tieto sféry existencie sa nazývajú rôznymi menami: Svetmi Oddelenosti, Svetmi Ilúzie, Svetmi Duality a podobne.

Všetko, v existencii podlieha fenomenálnemu zákonu duality. Dualita v jednom a jedno v prejave duálnom: Horúci a studený, hore a dole, dobré a zlé, vnútri a vonku, atď. Zákon duality pôsobí vo všetkých formách života, vo všetkých Svetoch Existencie. Túto dualitu prejavujú aj naše fyzické telá. Máme mozog s dvomi mozgovými hemisférami. Máme taktiež dve oči, dve nosné dierky, dve uši a dve strany pľúc. Naše srdce má taktiež dve horné komory a dve dolné komory. K nášmu telu patria dve ruky, dve nohy a atď. Všetky formy života v týchto svetoch majú len dočasnú existenciu. Okrem iného, všetky formy života, pokiaľ sa nachádzajú v týchto svetoch, prechádzajú zmenami - a to neustálymi zmenami.

Ak sa zmieňujeme o Svetoch Existencie, nemáme tým na mysli iba Zem, alebo náš Slnečný systém, Galaxiu alebo dokonca celý fyzický vesmír. Myslíme tým tiež Psychický Svet (niekedy nazývaný Astrálnym Svetom) so svojimi siedmimi úrovňami. Každá jedna z týchto siedmich úrovní má sedem podúrovní - celkom 49. Do Svetov Existencie patrí aj Noetický Svet so svojimi siedmimi úrovňami. Rovnako tak každá z týchto siedmich Noetických úrovní má sedem podúrovní. Toto sú Svety Existencie: Fyzický Svet, Psychický Svet a Noetický Svet. Z toho nutne vyplýva, že v rámci týchto Svetov naša planéta má práve tak fyzickú existenciu, ako aj svoj psychický a noetický proťajšok - čiže tri stavy existencie.

Táto podobnosť by sa zhruba dala prirovnať k H2O, ktorá existuje v troch skupenstvách ako ľad, voda a para. Smerodajný pre druh stavu H2O - pevný, tekutý alebo plynný, je iba hodnota vibrácie H2O.

Tieto tri Svety Existencie sa prelínajú a spolu navzájom koexistujú presne tak, ako naše fyzické, psychické a noetické telá. Naše tri telá sú dopravnými prostriedkami, ktoré využívame k tomu, aby sme v týchto troch svetoch mohli žiť. Práve tu, v týchto Svetoch Existencie si ľudstvo vytvára svoje vlastné podmienky rajov a pekiel. Tieto raje a peklá si budujeme vo všetkých troch svetoch súčasne, samozrejme bez toho, aby sme si vôbec uvedomovali, čo vlastne robíme. My tieto, sami sebou vytvorené raje a peklá, nazývame podmienečnými, pretože náš život v existenčných svetoch - fyzickom, psychickom a noetickom sa nachádza presne v takých podmienkach, do akých sme ho dostali prostredníctvom našich vlastných predstáv a nášho chápania. Ako také, nie sú stálymi realitami, ale iba dočasnými ulitami, ktoré vytvárame svojimi myšlienkami a emóciami. Naše pozitívne, ušľachtilé myšlienky a pocity vytvárajú naše rajské záhrady. Práve tak, ako naše negatívne, nízke myšlienky a pocity vytvárajú naše peklá. Rôznorodá zmes toho všetkého je tým, čo náboženstvo nazýva Očistec.

Kresťanský kňaz a spisovateľ 3. storočia Origenés a jeho škola učili, že zotrvávanie v našom pekle nie je večné. Lepšie povedané, že je iba dočasným stavom a to proporcionálne predurčený vinou osobnosti. Origenés tiež učil, že to, čo v týchto podmienkach prežijeme ako dôsledok našich činov a postojov, by sa časom malo skončiť, a konečným efektom toho všetkého, by malo byť konečné očistenie ľudskej bytosti (ako osobnosti). Je potrebné, aby sme svoje predstavy v snahe im porozumieť hlbšie skúmali, oslobodili sa od nich a uvedomili si skutočnosť nášho vnútorného Ja.

Všetky Svety Existencii sú vytvorené Mysľou rôznych vibračných hodnôt, od tých najsubtílnejších stupňov, až k tým najhustejším. Fyzická úroveň je najnižšou vibráciou Mysle a prejavuje sa ako pevná hmota. Daskalos zdôrazňoval tento fakt opakovane hovoriac: "Hmota je zhmotnenou Mysľou." Ak Myseľ vibruje len v nepatrne vyšších hodnotách, manifestuje sa ako psychická substancia, ktorá sa využíva k vytváraniu rôznych úrovni a podúrovní, ktoré sú obsiahnuté v Psychickom Svete. Ako sa zákon duality prejavuje v Psychických úrovniach? Psychické úrovne sú svetmi emócií, túžob a postojov. Zákon duality sa tu prejavuje ako pocit príťažlivosti a odpudivosti. Láskavé, milujúce pocity sú prednosťou, kým nenávisť a pocity nedbanlivosti, sú odporom.

Noetický svet je svetom myšlienok vo sférach Existencie. Dokonca i tu zákon duality funguje ako naša predstava a úmysel. Je to posledné miesto, kde nachádzame dualitu dobra a zla. Za hranicami Noetického sveta toto dočasné prežívanie duality strácame, keďže vstupujeme do jednoty s Bytím vo Večnom Teraz. Toto je miesto, kde nachádzame šťastie, ktoré sme s nádejou hľadali vo Svetoch Existencie, kde vstúpime do stavu extázy, blaženosti a dokonalého šťastia, ktorý nemá protiklad. Pri niektorých Stoa prednáškach, aby Daskalos zdôraznil to, čo pravé chcel povedať, jednoducho prehlásil toto: "Toto nenájdete v žiadnych knihách" a "Tieto veci boli udržiavané v tajnosti pred verejnosťou, ale teraz nadišiel čas, aby bolo možné poodhaliť oveľa viac." Samozrejme, že táto informácia, ktorú o dimenziách odkryl, je pravdivá.

My všetci sme schopní porozumieť priestoru, ako takému reprezentovanému trojdimenzionálne, ktorý udávajú termíny ako šírka, dĺžka a výška. Celý fyzický vesmír a všetko v ňom je zložené z troch dimenzií. Prvá dimenzia je teoretický bod - bez šírky, dĺžky a výšky, bez pohybu. Druhá dimenzia je šírka, dĺžka, ale nie výška a stále bez pohybu. Dve dimenzie môžu u nás navodiť dojem trojdimenzionálnych veci, ako je napríklad kreslenie na papier. Papier sám o sebe ma šírku, dĺžku a výšku (hrúbku), a tak nie je dvojdimenzionálny, ale trojdimenzionálny.

Štvordimenzionálny svet je Psychický Svet so všetkými svojimi úrovňami a podúrovňami. Ako osobnosti, ktoré si uvedomujeme iba svoju existenciu v trojdimenzionálnom vesmíre, máme značný problém porozumieť štvrtej dimenzii. Je to podobné, ako problém imaginárnej dvojdimenzionálnej bytosti a jej neschopnosť vnímať realitu trojdimenzionálneho sveta. Predstavme si, ako toto dvojdimenzionálne stvorenie žije vo svojej plochej úrovni existencie. Keďže existuje iba v dvoch dimenziách, je teda schopné porozumieť iba šírke a dĺžke. Ako potom môže toto dvojdimenzionálne stvorenie chápať niečo o bytosti tretej dimenzie, dokonca, aj keby stála vedľa neho v jeho plochom svete? Prakticky nič. Toto stvorenie by jednoducho nemohlo svojimi dvojdimenzionálnymi zmyslami pochopiť trojdimenzionálnu bytosť. Veľmi sa to podobá nášmu problému poodhaliť a porozumieť rozmeru štvrtej dimenzie, ako aj bytostiam žijúcich v nej. Dovtedy, pokiaľ budeme využívať len svoje trojdimenzionálne zmysly, budeme schopní vnímať iba trojdimenzionálne vesmíry.

V štvrtej dimenzii, trojdimenzionálna skúsenosť priestoru ustupuje skúsenosti miesta. Miesto, v tomto prípade je určované hodnotou vibrácie. V tretej dimenzii, dva objekty nemôžu zaberať to isté miesto. Avšak vo štvrtej dimenzii môže viac objektov existovať na tom istom mieste bez toho, aby sa navzájom miešali. K tomuto najbližšie porovnateľnej trojdimenzionálnej skúsenosti dochádza počas televízneho vysielania. Ako všetci dobre vieme, rôzne televízne stanice vysielajú rôzne programy, ktoré sú vysielané všade okolo nás. Všetky tieto rozličné programy existujú súčasne v našej obývacej izbe, bez toho, aby sa vzájomne miešali. Je to preto, lebo sú vysielané na rôznych frekvenciách - v rozličných vibračných hodnotách. My sami si môžeme náš televízor vyladiť tak, aby sme sledovali jeden program a nie tie ostatné, ktoré koexistujú na tom istom mieste. Niečo podobné sa deje i v štvrtej dimenzii a my zažívame rôzne miesta, iba prostredníctvom nášho vyladenia sa na ne. Ezoterické cvičenia nášho systému nás učia, ako zvyšovať a znižovať naše vibrácie a nalaďovať sa tak na rozličné frekvencie. Tieto cvičenia nám poskytujú nástroje k vedomému "pohybu" v rámci vyšších dimenzionálnych vesmíroch.

Tri Svety Existencie sú svetmi foriem - žijúcich foriem. Päťdimenzionálny Noetický Svet je ten, kde Zákony, Príčiny, Princípy a Ideí v Stave Noetika (Vyššieho Noetického Sveta) sú po prvýkrát vyjadrené prostredníctvom foriem. Formy na Zemi sú iba zrkadlovým odrazom foriem, ktoré nachádzame v Noetických úrovniach. Lebo na to, aby niečo mohlo existovať v tretej a štvrtej dimenzií, musí mať svoj proťajšok v piatej dimenzii. Každá forma existujúca vo fyzickom vesmíre, existuje tiež v Psychických a Noetických úrovniach. Rozličný stupeň vyžarovania Božského Svetla, je tým najočividnejším rozdielom medzi rôznymi úrovňami a podúrovňami štvrtej a piatej dimenzie. Dokonca aj v tých najnižších podúrovniach sa nachádza určité svetlo. Na rozdiel od Zeme, je však toto svetlo v týchto úrovniach vyžarované každou časticou psychickej substancie a noetickej supersubstancie, ktoré tieto svety vytvárajú. A toto svetlo nás napĺňa pocitom spokojnosti. Čím viac je svetla, tým väčšie je uspokojenie.

Na Zemi, naše telá zaberajú určitý priestor a pohybujú sa zväčša po jej povrchu. Zákony ako gravitácia, priľnavosť a trenie, riadia náš pohyb v trojdimenzionálnom fyzickom svete. Iné zákony vládnu nad našim "pohybom" v štvordimenzionálnom svete. A opäť, priestor neexistuje v štvrtej a piatej dimenzii; je to len záležitosť miesta. Dokonca aj v týchto svetoch sa "pohybujeme" z jedného miesta na druhé. Je to práve naša vibrácia, ktorá nás automaticky umiestni do úrovne, s ktorou harmonicky kovibrujeme. Je nám daná sloboda "pohybu" v rámci úrovní a podúrovní, ktoré korešpondujú s našimi vlastnými vibráciami, nie však vyššie. V Psychických Svetoch, naša vibrácia zodpovedá kvalite našich emócií. Štvordimenzionálne Psychické úrovne sú svetom vibrácií, ktoré nám umožňujú prežívať pocity a emócie. Preto, ak v sebe zhromažďujeme nenávisť, hnev, krutosť a iné nízke emócie, potom to budú práve oni, ktoré budú vymedzovať náš "pohyb" v rozsahu nižších podúrovní psychického sveta. Úlohou Bádateľa Pravdy je noeticky–rozumovo ovládnuť svoje vlastné emócie a získať nad nimi kontrolu. Ak sa mu to raz podarí, potom budú pre neho otvorené a dosiahnuteľné všetky úrovne Psychického Sveta. Bádateľ sa tak stáva slobodným a môže prechádzať akoukoľvek úrovňou a podúrovňou, aby ju študoval a pomáhal. A tak, počas našich mimo telových skúseností alebo po smrti fyzického tela, psychická rovina, v ktorej sa ocitneme, je úplne závislá od kvality emócií, prostredníctvom ktorých sme sa prejavovali na Zemi.

V Noetických úrovniach je vnímanie času veľmi odlišné od toho, čo rozumieme kalendármi a hodinami na Zemi. A predsa i tu vnímame postupnosť udalostí a dojmov. Túto postupnosť nám udáva vnem časových sekvencií. Svety Existencie sú sférami podmienok a vnemov, ale nie sú konečnou Skutočnosťou. Ak na tejto svojej ceste pokročíme vpred, budeme schopní skrze vnemy týchto svetov preniknúť ku Skutočnosti, ktorá tieto svety vytvorila. A tak prekročíme prah do Večného Teraz a vstúpime do stavu Bytia.

S láskou
Daniel Joseph

späť na vrch Späť na vrch